Ilustračný obrázok k článku Obchodná akadémia nie je len škola, ale aj životný štýl.
10
Galéria

Obchodná akadémia nie je len škola, ale aj životný štýl.

Obchodná akadémia v Lučenci kladie najväčší dôraz na rozvoj osobnosti žiakov. Škola s dlhoročnou tradíciou sa môže pochváliť výbornými výsledkami.

Tlačové správy
Tlačové správy

Obchodná akadémia nie je len škola, ale aj životný štýl.

Obchodná akadémia v Lučenci kladie najväčší dôraz na rozvoj osobnosti žiakov. Škola s dlhoročnou tradíciou sa môže pochváliť výbornými výsledkami.

Ilustračný obrázok k článku Obchodná akadémia nie je len škola, ale aj životný štýl.
10
Galéria

Obchodná akadémia

Lúčna 4, 984 16 Lučenec

Študijný odbor: 6317 M obchodná akadémia

Dĺžka štúdia: 4 roky

Dosiahnuté vzdelanie: úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou

Obchodná akadémia v Lučenci je strednou odbornou školou s dlhoročnou tradíciou, ktorej poslaním je nie len odovzdávať vedomosti a pripravovať žiakov na povolanie a získanie maturitnej skúšky, ale aj formovať u mladých ľudí ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Naša škola je otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti.

Naša škola nielen vzdeláva, ale aj vychováva.

Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka. Naše ciele v systéme výchovy a vzdelávania spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích schopností, emocionálnej zrelosti žiaka, motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa, prosociálneho správania, etiky, seba regulácie ako vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za seba a svoj rozvoj a tvorivosť.

Duálne vzdelávanie je perspektíva.

S platnosťou od 01. 09. 2020 sa škola zapojila do systému duálneho vzdelávania. Silné stránky duálneho vzdelávania sú vysokokvalifikovaná pracovná sila, plynulý prechod zo vzdelávania na trh práce a nadobudnutie kvalifikácie a praxe priamo u zamestnávateľa. Vďaka tomu žiaci našej školy získavajú pred vstupom do dospelosti a na trh práce devízy, ktorými sa zvyšujú šance na ich osobný úspech.

V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť ekonomiky, účtovníctva, administratívy a korešpondencie, cvičnej firmy a iných odborných ekonomických predmetov. V rámci odbornej praxe žiaci získavajú teoretické a praktické zručnosti, ktorými si utvrdzujú získané znalosti v učebnom procese.

Maturitná skúška sa koná zo slovenského jazyka a literatúry, z jedného cudzieho jazyka (anglického, nemeckého alebo ruského) a z odborných predmetov. Hlavným odborným predmetom teoretickej časti odbornej zložky je podniková ekonomika, praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky tvoria predmety účtovníctvo, aplikovaná informatika a administratíva a korešpondencia. Žiaci 4. ročníka majú možnosť prihlásiť sa na štátnu skúšku z písania na počítači (odpis na rýchlosť, obchodná korešpondencia) a získať tak okrem maturitného vysvedčenia aj vysvedčenie o štátnej skúške.

Škola s výbornými výsledkami žiakov.

Na základe hodnotenia kvality stredných odborných škôl (www.ineko.sk) v školskom roku 2019/2020 sme 5. najlepšou strednou odbornou školou v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja. Dosiahli sme koeficient 7.0, čo znamená „škola s výbornými výsledkami žiakov“.

Medzi naše najvýznamnejšie úspechy patria:

ERASMUS+ – medzinárodný projekt v rámci EÚ a prístupových krajín, umožňujúci absolvovanie odbornej praxe žiakov v zahraničných firmách. Tento projekt realizujeme už od roku 2009 v partnerských krajinách ako sú Veľká Británia, Nemecko, Česká republika, Maďarsko, Malta, Škótsko a iné. Doteraz sa zahraničnej odbornej praxe zúčastnilo viac ako 200 žiakov. Vďaka tomuto medzinárodnému projektu môžu naši žiaci získať európske dokumenty (Europass Mobilita, Europass Dodatok k vysvedčeniu, Certifikát o absolvovaní zahraničnej praxe), ktoré vypovedajú o ich schopnostiach, vedomostiach a zručnostiach a pomôžu im ľahšie sa uplatniť na tuzemskom i zahraničnom trhu práce.

EUROSCOLA – súťaž, ktorú vyhlasuje Európsky parlament prostredníctvom Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku. Žiaci si prostredníctvom súťaže rozširujú vedomosti o EÚ, jej členských krajinách, inštitúciách EÚ a zároveň majú možnosť vycestovať do zahraničia. Naši žiaci na základe úspešného umiestnenia v súťaži mali možnosť už trikrát navštíviť spolu so svojimi rovesníkmi z ďalších členských krajín EÚ Európsky parlament v Štrasburgu, kde rokovali v budove EP ako skutoční europoslanci.

STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ – žiaci obchodnej akadémie sa viackrát umiestnili na popredných miestach v rámci krajského i celoslovenské­ho kola.

Uplatnenie absolventa a ďalšie štúdium

Typickými činnosťami, ktoré je absolvent Obchodnej akadémie schopný vykonávať, sú marketingové činnosti v tuzemsku a v zahraničí, činnosti zabezpečujúce finančné hospodárenie podniku, jeho účtovníctvo, štatistiku, cenovú tvorbu, daňovú agendu, činnosti spojené so získavaním a spracúvaním informácií, kvalifikované sekretárske a korešpondenčné práce a personalistika. Vie sa uplatniť v poisťovniach, bankách, službách vrátane služieb CR, vo výrobných a obchodných podnikoch, v súkromných firmách, v inštitúciách štátnej a verejnej správy a samozrejme vie aj samostatne podnikať. Môže taktiež pokračovať v štúdiu na vysokej škole nie len ekonomického zamerania.

Nájdete nás na:

Web: www.oalc.sk

Facebook: https://www.facebook.com/oalc.sk

Instagram: https://www.instagram.com/oalucenec/

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Obchodná akadémia v Lučenci
10
Galéria
Zdroj: Obchodná akadémia Lučenec
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín