Poukážky na opatrovateľskú službu sú podľa ZMOS rizikové

Združenie miest a obcí Slovenska vníma Národný projekt rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny zameraný na zvýšenie dostupnosti opatrovateľskej služby prostredníctvom poukážok ako rizikový.

Martin Károly

Opatrovateľská služba je jednou z efektívnych foriem sociálnej politiky, ktorá sa osvedčila v mnohých mestách a obciach. Vítame a podporujeme aktivity, ktoré smerujú k mestám a obciam nakoľko ide o ich originálnu zodpovednosť voči svojim občanom. Napriek tomu sme zdržanlivý k týmto zámerom ministerstva sociálnych vecí rozširovať jej základy prostredníctvom poukážok,“ informuje predseda ZMOS Jozef Dvonč. Podľa jeho slov „nákup poukážok na opatrovateľskú službu u emitenta z rozpočtu samosprávy a ich následné využitie pre financovanie opatrovateľskej služby môže spôsobiť obdobný problém, ktorý dnes prevádza účelové, nespravodlivé a nekontrolovateľné financovanie záujmového vzdelávania v školstve.“

Otázna je tiež udržateľnosť projektu, ktorý predpokladá vytvorenie 3 600 pracovných miest po dobu 12 mesiacov. „Pýtam sa, čo bude s týmito pracovnými miestami v momente, keď skončí ich dotovanie z prostriedkov EÚ? Preto je vhodnejšie uvažovať o takých projektoch, ktoré v sebe nesú pridanú hodnotu, podporu všetkých obcí pri výkone ich originálnych povinností“, zdôrazňuje Jozef Dvonč.

V informácii o pripravovanom národnom projekte sa okrem iného uvádza, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pri jeho nastavení na slovenské podmienky spolupracovalo so ZMOS. Pre objektívnosť tejto informácie musíme uviesť, že projekt bol predstavený na pracovnom rokovaní aj zástupcom Združenie miest a obcí Slovenska. Už na tomto rokovaní však boli zo strany ZMOS prezentované zásadné výhrady, ktoré sa týkali tak princípu obchodovania s poukážkami, nejasností s udržateľnosťou samotného projektu ako aj samotného faktu, že národný projekt nie je národným, lebo vylučuje obce v bratislavskom kra­ji.

Podľa zámeru ministerstva celkové náklady na projekt predstavujú 42 mil. eur, pričom 22 mil. eur bude pochádzať z Európskeho sociálneho fondu a zvyšných 20 mil. eur z rozpočtov miest a obcí.. „ZMOS je presvedčené, že ide vzhľadom na vysoké riziká nemôžme hovoriť o efektívnosti a účelnosti vynaložených finančných zdrojov, ale skôr o hazarde s nejasným cieľom,“ sumarizuje výhrady predseda ZMOS.

Tento článok nie je možné komentovať.