Rokovanie mestských poslancov: Pozrite si to najdôležitejšie...

Mestskí poslanci sa včera zišli v obvodnom úrade v Lučenci na 18. zasadnutí zastupiteľstva. Čakalo ich viacero dôležitých bodov, okrem iného aj otázka budovania obchodného centra na Námestí republiky. Náš štáb bol na mieste a všetko sledoval online...

Simona Husaniková
Ilustračný obrázok k článku Rokovanie mestských poslancov: Pozrite si to najdôležitejšie...
Foto: Simona Adabová / Zdroj: Dnes24.sk
 • 15:00 sme už na mieste, kde o pár minút začnú rokovať mestskí poslanci na svojom 18. zasadnutí.
 • 15:08 všetci zúčastnení sú na mieste. Primátorka Alexandra Pivková otvára mestské zastupiteľstvo.
 • 15:11 prezentácia zúčastneých poslancov. Okrem jedného ospravedlneného sa zúčastnili všetci.
 • 15:12 schválenie programu, ktorý obsahuje 26 bodov.
 • 15:13 ďalej sa prešlo k schváleniu overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia.
 • 15:14 kontrola plnenia uznesení.
 • 15:15 po všetkých úvodných záležitostiach sa začalo riešiť prerokovanie protestu prokurátora o vymedzení miest, kde je voľný pohyb so psom zakázaný. Mesto Lučenec jednohlasne vyhovuje protestu a schválilo vymedzenie miest, kde je voľný pohyb so psom zakázaný.
 • 15:18 po tomto schválení primátorka prešla k návrhu zmien a aktualizácii rozpočtu mesta LC. Išlo predovšetkým o rozpis prostriedkov pre školy, rozpis prostriedkov pre Centrum voľného času na rok 2013, pre deti s trvalým pobytom na území nášho mesta. Tento návrh bol opäť jednohlasne schválený.
 • 15:21 mestské zastupiteľstvo prebieha zatiaľ rýchlym tempom. Prešlo sa k ďalšiemu bodu a tým bola informatívna správa o stave pohľadávok. K tomuto bodu sa vyjadrila inžinierka Mária Móricová, vedúca odelenia ekonomiky a majetku mesta. Podľa jej správy je stav pohľadávok k 31.5.2013 1 651 051 eur. V porovnaní s marcom došlo k poklesu o 1 300 000 eur, čo znamená, že pohľadávky klesajú. Čo sa týka nedaňových pohľadávok – pohľadávky z predajov a prenájmov klesli o 53 tisíc eur. Ostatné pohľadávky sú zhruba na takej úrovni ako v marci. K navýšeniu pohľadávok nedošlo ani v jednom druhu. Záväzky k 31.3.2013 boli vo výške 123 411 eur. Súčasný stav je 184 312 eur – ale sú v lehote splatnosti.
 • 15:28 v tomto čase poslanci schválili jednohlasne návrh na účtové usporiadanie finančného majetku mesta Lučenec
 • 15:31 začal sa riešiť návrh na riešenie neusporiadanej časti Námestia republiky. Poslanci rokovali o tom, či sa na našom námestí postaví obchodné centrum. Tento bod programu si vyžiadal dlhší čas rokovania, pretože poslancov zaujímali viaceré otázky týkajúce sa námestia a obchodného centra. Nakoniec tento bod poslanci jednohlasne schválili, ale viac o obchodnom centre, ktoré má vyrásť v Lučenci vám poskytneme v osobitnom článku.
 • 16:10 prestávka
 • 16:20 návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku LC. V tomto bode programu poslanci schvaľovali prevod a prenájom nehnuteľností z majetku mesta Lučenec. Tento bod trval najdlhšie, pretože bolo veľa nehnuteľností, o ktoré bol záujem.
 • 18:13 správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie apríl-máj 2013 – schválená
 • 18:14 návrh plánu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2013 – schválený
 • 18:16 správa o hospodárení a.s. SPOOL Lučenec za rok 2012. Správu predniesol inžinier Róbert Móric, predseda predstavenstva SPOOL a.s., poslanci túto správu schválili – ZA 24, PROTI 0, ZDRŽAL SA – 0
 • 18:33 schválenie odpredaja bytového domu na ulici Gorkého 18. Predseda predstavenstva Róbert Móric sa hlásil o slovo. Predaj domu odôvodnil tým, že dom je v stave, ktorý si vyžaduje veľa opráv a finančných prostriedkov. Ako príklad uviedol, že len oprava bleskozvodu vyjde na 8000 eur. Budovu chcú predať tomu, kto poskytne najvyššiu sumu a momentálni nájomníci domu budú mať riešené ubytovanie. Tento bod programu sa však odročil, poslanci sa na ňom nevedeli dohodnúť. Viac vám o ňom prinesieme v osobitnom článku.
 • 19:00 schválenie podmienok podnájomnej zmluvy pre hokejový klub HC LC na sezónnu 2013/2014. O slovo sa prihlásil pán poslanec Barcaj s tým, že v materiáli sa uvádzajú tri alternatívy začiatku využívania ľadovej plochy a chcel vedieť, ktorá alternatíva sa ide schvaľovať. Odpoveď dostal od riaditeľky SPOOL a.s. Evy Vasilovej a to, že prvou alternatívou je, že sa začne zaľadňovať 19.8, keď sa má konať hokejový tábor pre deti mimo Lučenca. Hokejový klub by za to zaplatil 3000 eur, čo by aj finančne pomohlo.V prípade, že hokejový klub nezaplatí 3000 eur, lebo aj on potrebuje vedieť informácie dopredu, aby vôbec mohol zorganizovať tábor, tak pripadá do úvahy tá druhá možnosť – zaľadňovanie bude od 26.8 do 1.9. Za ten týždeň zaplatí HC LC 300 eur a vtedy bude organizovaný tábor pre deti z Lučenca. V prípade, že nedôjde ani k jednej z týchto možností, tak hokejový klub nezaplatí nič a zaľadňovať sa začne až 1.9.2013. Poslanec Ilčík sa prihlásil o slovo a podal poslanecký návrh, aby uznesenie bodu B znelo tak, že schvaľuje podnájomcovi umiestňovať reklamy sponzorov v zmysle zásad. Tento poslanecký návrh prešiel a rovnako schválený bol poslancami aj tento bod.
 • 19:09 návrh zmluvy o partnerskej spolupráci medzi mestom Lučenec a mestom Mělník. České mesto Mělník oslovilo mesto Lučenec nadviazať partnerskú spoluprácu, nakoľko naša základná škola má túto spoluprácu už dlhoročne a primátorka si myslí, že mesto Lučenec by nemalo odmietnuť ďalšieho partnera, ktorý pozná naše mesto, chodí sem už niekoľko rokov a chce s nami spolupracovať. Návrh bol jednohlasne schválený.
 • 19:10 návrh na udeľovanie ocenení mesta LC za rok 2012. Poslanci prehodnotili všetky osoby, ktoré majú byť ocenené a spoločne sa dohodli na menách tých, ktorí to budú. Okrem jediného návrhu na ocenenú osobu, schválili všetky.
 • 19:22 návrh na zvýšenie sadzby za inzerciu v mestských novinách. Tento návrh prešiel ihneď. Sadzba sa zvýšila o 30%. Prezentovaných politikov bolo 22, za bolo 16, proti nikto, zdržali sa 6.
 • 19:23 schválenie realizácie a zabezpečenia spolufinancovania projektu Elektronizácia služieb miest ,,E MESTÁ LC“. Bolo doplnených ďalších 6 služieb. Ide o mestá nad 20 tisíc obyvateľov, ktoré sú zapojené do tohto projektu a chce sa k nim pripojiť aj Lučenec. Uznesenie bolo schválené jednohlasne.
 • 19:26 návrh na voľbu člena stálej komisie mestského zastupiteľstva. Rokovalo sa o voľbe člena Komisie regionálneho rozvoja, medzinárodných vzťahov, cezhraničnej spolupráce, cestovného ruchu, podnikania, obchodu, informačných a komunikačných technológií pri MsZ v Lučenci z radu občanov. Zvolený bol inžinier Ján Boroš, namiesto inžiniera Jána Gondáša, ktorý sa členstva v komisii vzdal. Toto uznesenie bolo schválené.
 • 19:29 interpelácia poslancov. Pán poslanec Grebáč sa vyjadril. Zaujímalo ho napr. to, či je správne, že na námestí sa stavia kaviareň rovno pri verejných záchodoch. Pani primátorka mu odpovedala, že na všetky otázky dostane písomné vyjadrenie.
 • 19:30 v tomto čase sa prešlo na návrhy a podnety poslancov.
 • 19:50 diskusia.
 • 20:18 ukončenie mestského zastupiteľstva.
Zdroj: Dnes24.sk