Najlepší na Lučenec24.sk

 1. Mato Ori (48.42s) 80%
 2. Malinka Smejo (65.86s) 80%
 3. Klaudika Mišíkováá (70.92s) 40%
 4. Eva Štefanikova (109.84s) 10%

Najlepší hráči

 1. Jozef Silný (14.54s) 100%
 2. Lucia Silná (16.12s) 100%
 3. Marián Mališ (18.72s) 100%
 4. Bozena Rimska (18.78s) 100%
 5. Mária Činčurová (19.77s) 100%
 6. Michal Černaj (22.74s) 100%
 7. Jakub Ko (22.87s) 100%
 8. Švadlenka Jančurová (23.58s) 100%
 9. Alcznauer Vladimír (23.85s) 100%
 10. Milada Grohoľová (26.67s) 100%